Mäntsälän Koirakerho ry:n säännöt

(PRH:n vahvistamat 11.8.2023)

 

1. Yhdistyksen nimi on Mäntsälän Koirakerho Ry ja sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.


2. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Uudenmaan Kennelpiirin ja Suomen Kennelliiton alaisena ja herättää sekä edistää koiraharrastusta, eläinsuojelua ja kenneltoimintaa Mäntsälässä.


3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää voittoa tavoittelematonta eri lajien koulutusta, näyttelyitä, eri lajien kokeita, kilpailuja ja muita tapahtumia sekä julkaisee kerhotiedotetta. Yhdistys toimii yhdessä muiden koiraharrastajien kanssa sekä ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin. Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää, arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.


4. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosi-, perhe-, nuoriso-, kannatus- tai kunniajäseniä. Rekisteröidyt yhdistykset ovat aina vuosijäseniä. Perhejäsen on henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu samassa taloudessa hänen kanssaan. Nuorisojäsen on alle 16-vuotias henkilö. Perhejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vuosijäsenellä, mutta hänelle ei lähetetä yhdistyksen julkaisuja. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous hyväksyä vähintään 3/4 äänten enemmistöllä henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vuosi- ja perhejäsenellä, mutta hän ei suorita yhdistyksen jäsenmaksua. Kannatusjäsen voi olla oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö ja kannatusjäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vuosi-, perhe- ja kunniajäsenellä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


5. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


6. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kolmen (3) kuukauden ajan maksun erääntymisestä lukien. Jäsenellä on mahdollisuus päästä jäseneksi hakemalla jäsenyyttä uudestaan.


7. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai rikkoo yhdistys- tai eläinsuojelulakia. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.


8. Yhdistyksen jäseniltä peritään yhdistykseen liityttäessä liittymismaksu sekä vuotuinen jäsenmaksu. Vuosi-, perhe-, nuoriso- ja kannatusjäsenmaksusta sekä liittymismaksusta päättää yhdistyksen vuosikokous. Henkilö, joka liittyy yhdistykseen kesken kalenterivuoden, on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kalenterivuodelta.


9. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä neljä (4) kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi (2) varsinaista jäsentä. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen kokouksissa hallituksen ulkopuolisilla sihteerillä ja rahastonhoitajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kahden (2) jäsenen ollessa läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksiin voi osallistua myös etänä esim. puhelinyhteyden kautta. Puheenjohtajan ja kaikkien hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.


10. Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan yhden (1) toiminnantarkastajan ja yhden (1) varatoiminnantarkastajan.


11. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin.


12. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallitus luovuttaa tilit ja tilinpäätöksen tarvittavine asiakirjoineen toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa takaisin hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.


13. Yhdistys pitää vuosittain yhden (1) vuosikokouksen helmi-kesäkuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana. Kutsu kokoukseen on ilmoitettava jäsenille kirjallisesti neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta postileiman päivä mukaan lukien tai sähköisesti. Äänioikeutettuja ovat rekisteröidyt yhdistykset ja viisitoista (15) vuotta täyttäneet yhdistyksen jäsenet. Rekisteröidyn yhdistyksen ääntä käyttää ko. yhdistyksen kirjallisesti valtuuttama henkilö. Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan myös asiamiehen välityksellä, jolloin asiamiehen on esitettävä päivätty ja yksittäistä kokousta koskeva valtakirja. Asiamies voi edustaa korkeintaan kahta (2) jäsentä. Vuosikokoukset voidaan järjestää yhdistettynä läsnäolo- ja sähköisenä etäkokouksena.


14. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

     
1. Kokouksen avaus
2. Jaetaan kiertopalkinnot ja muut huomionosoitukset

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
6. Kahden ääntenlaskijan valitseminen
7. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

8. Edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit, toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden hallitukselle
10. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

11. Hallituksen puheenjohtajan valinta
12. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle seuraavalle kahdelle vuodelle
13. Yhden toiminnantarkastajan sekä yhden varatoiminnantarkastajan valinta
14. Jäsenmaksun määrääminen vuosi-, perhe-, nuoriso ja kannatusjäsenmaksulle sekä liittymismaksulle

15. Käsitellään hallituksen esitykset vuosikokoukselle
16. Yhdistyksen jäsenten hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, jotka on jätettävä kuukausi ennen kokousta ja joista hallitus antaa lausunnon
17. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely ja niistä päättäminen
18. Muiden kokouksessa mahdollisesti esille tulevien asioiden käsittely
19. Kokouksen päättäminen

 

15. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Kokous tulee pitää yhden (1) kuukauden kuluessa siitä kun sitä on hallitukselta vaadittu. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan kuten vuosikokoukseenkin. Kokouksessa päätetään ainoastaan kutsussa mainituista asioista.
 

16. Asiat, joista ei yhdistyslaki ja nämä säännöt määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei suljettua äänestystä vaadita ja kannateta. Äänten mennessä tasan ratkaisee suljetussa äänestyksessä ja vaaleissa arpa ja muissa puheenjohtajan kannattama mielipide.
 

17. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä. Kirjallinen perustelu muutosehdotuksesta on jätettävä hallitukselle, joka oman lausuntonsa ohella esittää asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.
 

18. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla käytettäväsi eläinsuojelun hyväksi.
 

19. Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.