Mäntsälän koirakerho ry:n säännöt

1.     
Yhdistyksen nimi on Mäntsälän Koirakerho Ry ja sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.
2.     
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Uudenmaan Kennelpiirin ja Suomen Kennelliiton alaisena ja herättää sekä edistää koiraharrastusta, eläinsuojelua ja kenneltoimintaa Mäntsälässä.
3.     
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää voittoa tavoittelematonta tottelevaisuus-, palveluskoira-, agility- ja näyttelykoulutusta, järjestää näyttelyitä, kilpailuja, kerhoiltoja ja leirejä sekä julkaisee kerholehteä. Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
4.     
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosi-, perhe-, nuoriso-, kannatus- tai kunniajäseniä. Rekisteröidyt yhdistykset ovat aina vuosijäseniä. Perhejäsen on henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu samassa taloudessa hänen kanssaan. Nuorisojäsen on alle 16-vuotias henkilö. Perhejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vuosijäsenellä, mutta hänelle ei lähetetä yhdistyksen julkaisuja. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous hyväksyä vähintään 3/4 äänten enemmistöllä henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vuosi- ja perhejäsenellä, mutta hän ei suorita yhdistyksen jäsenmaksua. Kannatusjäsen voi olla oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö ja kannatusjäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vuosi-, perhe- ja kunniajäsenellä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
5.     
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
6.     
Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kolmen (3) kuukauden ajan maksun erääntymisestä lukien. Jäsenellä on mahdollisuus päästä jäseneksi hakemalla jäsenyyttä uudestaan.
7.     
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai rikkoo yhdistys- tai eläinsuojelulakia. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
8.     
Yhdistyksen jäseniltä peritään yhdistykseen liityttäessä liittymismaksu sekä vuotuinen jäsenmaksu. Vuosi-, perhe-, nuoriso- ja kannatusjäsenmaksusta sekä liittymismaksusta päättää yhdistyksen syyskokous. Henkilö, joka liittyy yhdistykseen kesken kalenterivuoden on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kalenterivuodelta.
9.     
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä kuusi (6) kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme (3) varsinaista jäsentä, jotka ensimmäisellä kerralla valitaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen kokouksissa hallituksen ulkopuolisilla sihteerillä ja rahastonhoitajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen (3) jäsenen ollessa läsnä. Puheenjohtajan ja kaikkien hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.
10.
    
Yhdistyksen syyskokous valitsee yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.
11.     
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa..
12.     
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallitus luovuttaa tilit ja tilinpäätöksen tarvittavine asiakirjoineen toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa takaisin hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
13.     
Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) kokousta, syyskokouksen loka-marraskuussa ja kevätkokouksen helmi-maaliskuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana. Kutsu kokoukseen on ilmoitettava jäsenille kirjallisesti neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta postileiman päivä mukaan lukien tai paikallislehdessä. Äänioikeutettuja ovat rekisteröidyt yhdistykset ja viisitoista (15) vuotta täyttäneet yhdistyksen jäsenet. Rekisteröidyn yhdistyksen ääntä käyttää ko. yhdistyksen kirjallisesti valtuuttama henkilö.Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan myös asiamiehen välityksellä, jolloin asiamiehen on esitettävä päivätty ja yksittäistä kokousta koskeva valtakirja. Asiamies voi edustaa korkeintaan kahta (2) jäsentä.
14. Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
      

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen.
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen.
5. Kahden ääntenlaskijan valitseminen.
6. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
7. Jäsenmaksun määrääminen seuraavaksi vuodeksi vuosi-, perhe-, nuoriso ja kannatusjäsenmaksulle sekä liittymismaksulle.
8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.
9. Hallituksen puheenjohtajan vaali seuraavalle vuodelle.
10. Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle seuraavalle kahdelle vuodelle.
11. Kahden toiminnantarkastajan sekä kahden varatoiminnantarkastajan valinta.
12. Käsitellään hallituksen esitykset syyskokoukselle.
13. Yhdistyksen jäsenten hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, jotka on jätettävä kuukausi ennen kokousta ja joista hallitus antaa lausunnon.
14. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely ja niistä päättäminen.
15. Muiden kokouksessa mahdollisesti esille tulevien asioiden käsittely.
16. Kokouksen päättäminen
15. Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
      

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen.
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen.
5. Kahden ääntenlaskijan valitseminen.
6. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
7. Edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit, toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen.
8. Vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden hallitukselle kuluneelta toiminta ja tilivuodelta.
9. Jaetaan kiertopalkinnot ja muut huomionosoitukset.
10. Käsitellään hallituksen esitykset kevätkokoukselle.
11. Yhdistyksen jäsenten hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, jotka on jätettävä kuukausi ennen kokousta ja joista hallitus antaa lausunnon.
12. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely ja niistä päättäminen.
13. Muiden kokouksessa mahdollisesti esille tulevien asioiden käsittely.
14. Kokouksen päättäminen.
16.     
Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Kokous tulee pitää yhden (1) kuukauden kuluessa siitä kun sitä on hallitukselta vaadittu. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan kuten syys- tai kevätkokoukseen. Kokouksessa päätetään ainoastaan kutsussa mainituista asioista.
17.     
Asiat joista ei yhdistyslaki ja nämä säännöt määrää ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei suljettua äänestystä vaadita ja kannateta. Äänten mennessä tasan ratkaisee suljetussa äänestyksessä ja vaaleissa arpa ja muissa puheenjohtajan kannattama mielipide.
18.     
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä. Kirjallinen perustelu muutosehdotuksesta on jätettävä hallitukselle, joka oman lausuntonsa ohella esittää asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.
19.     
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla käytettäväsi eläinsuojelun hyväksi.
20.     
Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.